Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

ÝOS 8 ile telefonlarýnýza gelecek 6 harika özelliði öðrenmek ister misiniz


ÝOS 8 bu akþam kullanýcýlara sunulacak. Eski model iPhone’lara daha az özellik sunacak þekilde geliyor olsa da tabii ki büyük farklýlýklar sizleri bekliyor. Ýþte karþýnýzda eski ve yeni tüm iPhone’lara gelecek 6 harika özellik var.
 
1.Ýnteraktif Bildirimler
 
ÝOS ‘un geçmiþteki en büyük sorunlarýndan birisi ve Android’i karþýsýnda belki de bu kadar güçlü duruma getiren en büyük eksikliklerinden biri bildirimlere hýzlý cevaplar verilememesi ve bildirimlerde oluþan lag sorunuydu.  ÃOS 5 ‘deki bildirim merkezi sistemi ile bu soruna çözüm sunan Apple her yeni ÝOS ile bu bildirim merkezini daha interaktif hýzlý ve kullanýlabilir kýlmayý baþardý. ÝOS 8 ile bu bildirim sisteminin daha etkili, hýzlý ve kullanýþlý çalýþacaðýný kolaylýkla söyleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse internete sörf yaparken mesajlarýnýza hýzlýca cevaplar verebilecek, takvim etkinliklerini kolayca takip edebileceksiniz. 4-5 uygulamayý ayný anda kullanmaya çalýþýrken uygulamalar arasý geçiþlerde zaman kazanacaðýnýz ve performanstan bir þey kaybetmeyeceðinizi de söyleyebiliriz. Ayrýca ÝOS 8 ile birlikte bu iþlemleri ÝOS 7 de olduðu gibi sadece ÝOS içindeki uygulamalarla deðil 3.parti uygulamalarda da kullanabilmeniz mümkün olacak.
 
2. Daha fazla paylaþým seçeneði
 
Android’in akýllý telefonlara sunduðu paylaþým seçeneklerinin sistemi sayesinde harika olduðunu söyleyebiliriz. Örneðin telefonunuza paylaþým yapabileceðiniz bir uygulama yüklediðinizde Android sistemi bunu hemen algýlýyor ve paylaþým ikonuna bastýðýnýzda seçeneklerde o uygulama hemen beliriyor. ÝOS ‘a gelen kapalý kutu eleþtirilerinin en belirgin konularýndan biri olan bu paylaþým seçenekleri ÝOS 8 ile ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Önceki ÝOS sürümlerinde sadece Apple’ýn söylediði mecralarda paylaþým yapabiliyor diðer uygulamalar ÝOS sistemiyle entegre edilemiyordu. Ancak ÝOS 8 ile birlikte geliþtiricilerin ÝOS 8 sistemine paylaþým seçeneði eklemesine izin verilecek. Yani 3. Parti uygulamalar yüklediðinizde eðer uygulama geliþtiricisi gerekli iþlemleri yaptýysa Android’de olduðu gibi paylaþým seçeneklerinde o uygulama da belirmiþ olacak. Bu konuda Android’in gerisinde olan ÝOS dev bir adýmla, daha fazla güvenlik imkâný sunarak paylaþým seçeneði konusunu halledeceðe benziyor. Geliþtiricilerin eklentilerinin kontrol edilecek olmasý daha güvenli paylaþým imkaný diyebiliriz.
 
3. Yeni klavye ve 3.parti klavye kullaným izni
 
Özellikle Apple’ýn ekran büyütme politikasý sonrasý iOS için en büyük gereklilik kesinlikle klavye seçenekleri sunuluyor olmasýydý. Apple bu konuyu da ÝOS 8 ile halledecek. Swiftkey, Fleksy gibi Android sürümlere 3.parti klavyeler tasarlayan ve bu konuda son derece baþarýlý olan markalar ÝOS 8 için örnek klavyelerinin beta sürümlerini þimdiden yayýnladýlar. Android’de olduðu gibi kaydýrarak yazma, hýzlý yazým seçenekleri gibi özelliklerin ÝOS 8 ile birlikte kullanmayý istediðiniz herhangi bir klavye ile çalýþabileceðini söyleyebiliriz. Belki de Apple’ýn ÝOS 8 ile geliþtirdiði yeni klavye sistemi ile 3. Parti uygulamalara gerek duymayacaksýnýz. Daha etkili kelime tercihleri sunan, yazým hatalarýný minimuma indiren yeni ÝOS klavyesi de Apple tarafýndan kullanýmýnýza sunulacak.
 
4. Cihazlar arasýnda deneyim devri
 
Bildiðiniz üzere Google Android cihazlara özellikle Google chrome tarayýcý üzerinden harika fýrsatlar sunuyor. Örneðin bilgisayarýnýzdan Google Chrome ile açtýðýnýz bir sayfayý ekstra bir iþlem gerektirmeden telefonunuzdaki Google Chrome sürümü ile de kolayca görüntüleyebiliyorsunuz. Her ne kadar basit gözükse de deneyimin cihazlar arasýnda devredilmesini saðlayan bu sistemin bir benzeri ÝOS 8 ile de kullanýcýlara sunulacak. Apple tarafýndan “Handoff” özelliði olarak adlandýrýlan bu özellik ile Safari, Takvim, Haritalar üzerinde telefonunuzdan yaptýðýnýz iþlemleri Apple bilgisayarlarýnýzdan da ayný anda iþlemiþ gibi görüntüleyebileceksiniz. Ayný þekilde Apple bilgisayarýnýz ile yaptýðýnýz iþlemler telefonunuzdaki uygulamalara da ekstra bir iþlem gerektirmeden yansýyacak. Kýsacasý Apple kullanýcýlarýna ÝOS 8 ile bütünleþik bir kullaným deneyimi sunuyor diyebiliriz.
 
5. Devamlýlýk ile sürekli iletiþim
 
Bu özelliðin kullanýma sunulmasý ÝOS 8 çýktýðý anda olmayacak ancak bir ay içinde Apple bu özelliði de ÝOS 8 kullanýcýlarý için mümkün kýlacak. Apple aramalarýna süreklilik katmayý hedefleyen bu uygulamanýn biraz da demin bahsettiðimiz “Handoff” özelliðine benzediðini söyleyebiliriz. Telefon görüþmeleriniz için Mac yada iPad’lerinizi kullanabilmenizi saðlayacak bu özellik bütün Apple cihazlarýnýzýn bütünleþik bir þekilde çalýþmasýnýn en önemli faydalarýndan biri. ÝOS 8 ile birlikte iPhone’unuz Mac’iniz ve iPad’inizi birbirine baðlayan bir iletiþim merkezi olarak çalýþabilecek. Mesajlarýnýzý ya da aramalarýnýzýn kontrollerini Apple cihazlarýnýz ile Wi-Fi baðlantýsý sayesinde kolayca yapabileceksiniz.
 
6. Widgets Özelliði
 
ÝOS 8 bildirim merkezinin saðlayacaðý yeniliklerden bahsetmiþtik bunlara bir de Android’de bulunan widgets özelliðine benzer widgets özellikleri ekleneceðini söyleyebiliriz. hava durumu, takvim, market bilgileri gibi özellikler ÝOS 7’nin bildirim merkezinde zaten bulunuyordu ancak ÝOS 8 ile yine 3.parti uygulamalarýn widgetlarýnýn burada bulunmasýna yapýlan kontroller dahilinde izin verilecek. Ýþin güzel yaný bildirim merkezinizi dilediðiniz widgetlarla siz süsleyeceksiniz.
 
Bahsettiðimiz özellikler ÝOS ‘a karþý yapýlan en acýmasýz eleþtirilerin odaðý olan “kapalý kutu” eleþtirisinin bir nebze olsun yok olmasýný saðlayacaða benziyor. Her ne kadar birçok kiþi tarafýndan Android’in senelerdir sunduðu özellikleri Apple’ýn daha yeni sunduðu söylense de ÝOS 8 ile yapýlan yenilikler Apple felsefesi için son derece köklü deðiþiklikler. Konuya bir de güvenlik kýsmýndan bakarsak. Eklenen her özelliðin ve geliþtirici eklentisinin sizin telefonlarýnýza gelmeden Apple servisleri tarafýndan güvenlik kontrolünden geçirilecek olmasý Android’in açýk sistemi dolayýsýyla yaþanan güvenlik problemlerinin ÝOS ‘ta yaþanma ihtimalinin daha az olduðu gerçeðini de barýndýrýyor. Ancak Apple bu özellikleri seneler önce sunamaz mýydý derseniz cevabýmýz rahatlýkla yapabilirdi olacaktýr. ÝOS mu Android mi tartýþmalarýna girmeden konuyu siz deðerli okuyucularýmýza býrakýyoruz.

Bir önceki sayfa