Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

Harry Potter deliydi, Hogwarts bir akýl hastanesiydi


Harry Potter deliydi, Hogwarts bir akýl hastanesiydi

Harry Potter deliydi, Hogwarts bir akýl hastanesiydi

Tickld.com Blog ’unda totallylegit adlý kullanýcýnýn kaleme aldýðý bir yazý, Harry Potter’ýn yýllarca duygusal þiddete maruz kaldýktan sonra delirdiði, Hogwarts’ýn da aslýnda bir akýl hastanesi olduðunu savunuyor. Yazýya göre Harry büyücülük okulu Hogwarts’a deðil, bir akýl hastanesine “gönderiliyor” ama Harry hikaye boyunca her þeyi kafasýnda kuruyor. Makalede duygusal þiddete uðrayan her çocuk gibi kendine alternatif bir gerçeklik yaratmaya çalýþtýðý savunuluyor. Savlarýna bakýldýðýnda, makalenin aslýnda kulaða baya mantýklý geliyor.

Makalede tüm Harry Potter serisinin, ciddi þekilde akýl hastasý olan bir çocuðun gördüðü hayalleri anlatan, uzun uzun iþlenmiþ bir metafor olduðu savunuluyor. Kitaplarda anlatýlan her olayýn, akýl hastanesinde olduðunu kabul etmekte zorlanan bir çocuðun, gerçeklerle baþ etmek için ürettiði þeyler olduðu söyleniyor. Çocuk þiddeti gittikçe artan öfke patlamalarý yaþamaya baþlamýþtýr ve bu yüzden bir akýl hastanesine gönderilmiþtir. Daha sonrasýnda yaþanan tüm olaylar, gittikçe gerçeklikten kopan bir zihnin yaratýlarýdýr. Seyirci olarak bizim izlediklerimiz de onun sanrýlarýdýr; Harry, hastanede yaþadýklarýný bir nevi maceraya çevirmektedir.

“DIÃ?ARDAN GELEN YARDIM” SONRASI TRAVMAYLA BAÃ?A ÇIKMA

Bu tip hikayelerin açýlýþ sahneleri, genelde gerçek dünyada geçiyor olur. Daha sonra kahramanýn baþýna bir olay gelir ve kendini bir anda yeni bir dünyada bulur. Bu dünyada ise kahramanýn önceki yaþamýnda iþleyen kurallar geçersiz hale gelmiþtir.

Gerçek hayatta ise bu iþ þöyle iþler: Hikayenin kahramaný bir çeþit ruhsal travma geçirmiþtir. Genelde de bu travma aþaðýlanma, reddedilme ya da sosyal izolasyon yoluyla yaþanýr. Kahraman kendisini anonim, tek baþýna kalmýþ terk edilmiþ, ya da toplumdan bir þekilde dýþlanmýþ olarak bulur. Sonra bir anda dýþarýdan bir yardým gelir ve kahramana bir takým güçler saðlayarak travmalarýyla baþa çýkabilmesini saðlar. Son tahlilde ortaya çýkan kahramanca hareketler, daha önceki güçsüz, reddedilmiþ ve aþaðýlanmýþ kahramanýn yaþadýklarýyla taban tabana zýtlýk oluþturur.

Ýþte makalede Harry’nin deli olduðuna dair ortaya atýlan 9 teori:

1. Potter’lar yok, asýl ailesi Dursley’ler

Hikayeyi Harry’nin hayal dünyasýnýn bir ürünü olarak düþünelim. Bu durumda Dursley’ler muhtemelen Harry’nin gerçek anne ve babasýdýr. Potter’lar ise hayalidir. Bu durumda 2 seçenek var. Ýlk seçenekte Dursley’ler gittikçe daha da deliren bir erkek çocukla yaþamayý daha fazla kaldýramýyor olabilir. Bir diðer seçenekte ise Dursley’ler direkt olarak kötü insanlardýr ve oðullarýna kötü davranmalarý, onun deliliðini perçinliyor olabilir. Bir gün Harry yaþadýklarýný daha fazla kaldýramayýp, gerçekte erkek kardeþi olan Dudley’ye patlayabilir. Dudley bu olay sonrasýnda ciddi þekilde yaralanabilir ve sürekli hastaneye gidip tedavi olmasý gerekebilir. Harry’nin hayalinde bu olay, Dudley’nin poposunda sihirle çýkan domuz kuyruðu þeklinde tezahür ediyor. Bu olayýn ardýndan, Harry “özel bir okula” gönderilmiþ olabilir.

2. Harry, “pek çok kiþiyi delirten” Kelid Aynasý’na kafayý takýyor

Ýlk kitapta, yeni “okuluna” baþlayan Harry, okulda gizli bir yerde tutulan bir aynaya kafayý takýyor. Harry, fýrsat buldukça aynanýn baþýna gidip, sihirli bir þekilde ailesinin yansýmasýný görüyor. Tabii ailesi ölü olduðundan, bu aslýnda onlarýn da hayali olduðu anlamýna geliyor. Kusursuz bir sevgi timsali olan Dumbledore Harry’yi uyararak, bu aynanýn pek çok kiþiyi çýldýrttýðýný, çünkü tüm zamanýný hayal dünyasýnda geçirmenin kiþiyi gerçek dünyadan koparacaðýný söylüyor. Bu tam da serinin geri kalaný boyunca Harry’nin baþýna gelenleri özetliyor aslýnda.

3. Hogwarts’ýn tehlikeleri normal gibi algýlanýyor

Okul kilitlenmiþ vaziyette. Ýçerde ise her köþeden fýrlayan tehlikeler bekliyor. Ýþin garibi, herkes bu tehlikeli olaylarý ve þeyleri normal kabul etmekte. Hareket halindeki merdivenler, binadaki ölümcül canavarlar gibi… Akýl hastaneleri ve akýl hastalarýnýn kaldýðý hapishaneler de, delice olaylarýn gayet normal sayýldýðý tehlikeli yerlerdir.

4. 3 Büyücü Turnuvasý da bir þey mi caným…

Dördüncü kitap olan Harry Potter ve Ateþ Kadehi’nde düzenlenen 3 Büyücü Turnuvasý, katýlýmcýlarýn ciddi bir hayati tehlike yaþadýðý, hatta önceki yýllarda bazý öðrencilerin hayatýný kaybettiði bir yarýþma. Yarýþmaya katýlan öðrenciler yarýþmayý kazanabilmek için birbirlerini öldürebiliyor bile ve bu durum herkes tarafýndan normal karþýlanýyor. Ã?iddete eðilimi olan, ruhsal bozukluk yaþayan çocuklarýn gittiði okullarda sürekli yaþanan bir durum.

5. Cedric Diggory’yi kýskanan ve onu öldüren Harry, suçu ikinci kiþiliði Voldemort’a atýyor

Cedric Diggory, aslýnda Harry’nin zihinsel bozukluklarý olmasaydý nasýl bir insan olacaðýna dair bir yansýma. Fazlasýyla mükemmel bir insan olan Cedric popüler, baþarýlý, herkes tarafýndan sevilen, iyi bir ailesi olan bir çocuk. Üstelik de Harry’nin hoþlandýðý kýz olan Cho Chang’le çýkýyor. 4. kitapta Cedric, Harry’nin ikinci kiþiliði (alter ego) ve hiddetinin bir yansýmasý olan “Voldemort” tarafýndan öldürülüyor. Bu olaya þahit olan tek kiþi Harry olduðu için, kimse Voldemort’un öldürdüðüne inanmýyor. Bu yüzden de Harry Cedric’i öldürüyor, sonra da bunu Voldemort’un yaptýðýný söylüyor. Kimsenin Harry’ye inanmamasý da, aslýnda suçlunun Harry olduðunu herkesin bildiðini kanýtlýyor. Eðer Cedric cinayeti gerçekte yaþanmadýysa ve tamamen Harry’nin hayal ürünüyse, bu da Harry’nin normal bir yaþam sürdürmek için son þansýný da yitirdiðini gösteren bir metafor olabilir.

6. Ã?iddet eðilimleri artan Harry, Azkaban’la tehdit ediliyor

Beþinci kitap, Harry’nin kuzeni/kardeþi olan Dudley’ye saldýrmasý ve ona ciddi bir travma yaþatmasýyla baþlýyor. Harry bu olayýn Ruh Emiciler tarafýndan yapýldýðýný ileri sürüyor. Ancak Ruh Emiciler, muggle’lar tarafýndan görülemediði için ona yine kimse inanmýyor. Bu olay sonrasýnda Harry ifade vermek üzere bir kurulun huzuruna çaðrýlýyor. Kurul, Harry’nin þiddet eðiliminin Hogwarts’a gitmesini engelleyecek seviyede olup olmadýðýna karar vermeye çalýþýyor. Hogwarts’a gidemezse, çok daha sert önlemlerin alýndýðý bir hapishane olan Azkaban’a gönderilmesi söz konusu.

7. Azkaban’a kapatýlan suçlular “hemen” deliriyor

Azkaban’ýn delilikle ciddi bir baðý var. Hikayede, oraya kapatýlanlarýn birkaç gün içinde delirdiði söyleniyor. Bu da Azkaban’ýn þiddet eðilimi olan, ruh saðlýklarý ciddi þekilde bozuk mahkumlarla dolu, yüksek güvenlikli bir hapishane olduðuna dair bir metafor. Burasý Black ve Lestrange baþta olmak üzere, pek çok kiþinin aklýný hepten kaybettiði bir yer.

8. Tom Riddle, Harry Potter’ýn ta kendisi

Sonradan kendisine Voldemort adýný seçen Tom Riddle adlý çocuðun aslýnda Harry Potter olduðuna dair bazý ipuçlarý var. Her ikisinin de hayatýnda bazý paralellikler ve benzerlikler söz konusu. Ayný türde asayý kullanmalarý, ikisinin de yetim olmasý vb. benzerlikleri bulunuyor. Öte yandan Harry’nin Voldemort’u hayal ettiði yanýlsamalar gittikçe artýyor. Hatta bir süre sonra ayný þeyleri düþünmeye baþlýyorlar ve bu da aslýnda Harry’nin hastalýklý zihnine dair önemli bir gösterge. Baþlarda yalnýzca bir fýsýltý þeklinde ortaya çýkan bu düþünceler, bir süre sonra birbirlerinin aklýný okumaya ve olaylarý birbirlerinin gözünden görmeye kadar gidiyor.

9. “Tabii ki her þey kafanýn içinde yaþanýyor, Harry”

Bu fikri destekleyen en büyük kanýt da serinin sonlarýnda karþýmýza çýkýyor. Yasak Orman’da Voldemort’la karþýlaþan Harry, kendini bir anda Kings Cross istasyonunun “daha temiz ve aydýnlýk” bir görüntüsünün içinde buluyor. Ona eþlik eden Dumbledore’a dönen Harry “Size son bir þey soracaðým. Burasý gerçek mi? Yoksa her þey kafamýn içinde mi olup bitti?” diye soruyor. Dumbledore’un cevabý oldukça açýklayýcý aslýnda: Tabii ki kafanýn içinde olup bitiyor, Harry. Ama bu neden gerçek olmadýðýný göstersin ki?”

Tüm bu teorileri düþününce Harry Potter serisinin, ruh saðlýðý hastanelerine kapatýlmýþ çocuklarýn yaþadýðý deneyimleri anlatan bir kitap olduðunu söylemek mümkün. JK Rowling’in kurduðu pek çok vakýf ve dernek yoluyla, yaþadýðý taciz ve travmalar yüzünden ruh saðlýðý bozulan çocuklara yardýmcý olmaya çalýþtýðý düþünülünce, hikayenin baþlý baþýna bir metafor olduðu savý da akla yatkýn hale geliyor.

Bir önceki sayfa