Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

Yotube kapatýldý - Youtube neden kapatýldý


Türkiye Twitter yasaðýný konuþurken, Bir yasakta dünyaca ünlü video paylaþým sitesi Youtube geldi. Youtube eriþime neden kapatýldý?

Türkiye Twitter yasaðýný konuþurken, Bir yasakta dünyaca ünlü video paylaþým sitesi Youtube geldi. Youtube eriþime neden kapatýldý?

Suriye ilgili tapelerin sýzmasýnýn ardýndan video paylaþým sitesi Youtube hakkýnda da eriþim yasaðý getirildi.

Alýnan karar az önce 3G internet eriþimi saðlayan GSM operatörleri ile internet eriþim hizmeti veren TTNET ve Superonline gibi ISP þirketlerine teblið edildi.

Yasaklama kararý, gün içinde operatörler ve þirketler tarafýndan aþama 

aþama uygulamaya konacak.

 

Son olarak Youtube’a, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ve Genelkurmay 2. Baþkaný Orgeneral Yaþar Güler’e ait olduðu iddia edilen ses kaydý yüklenmiþti. Gündeme bomba gibi düþen ses kaydýnda, seçim öncesi savaþ çýkarma planlarý üzerine konuþuluyordu.

YOUTUBE

Telekominikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý’ndan Youtube sitesi sorgulandýðýnda çýkan ekran þöyle:

TÝB'DEN YOUTUBE AÇIKLAMASI

TÝB'in internet sitesinde yer alan açýklamada, "5651 sayýlý Kanun uyarýnca yapýlan teknik inceleme ve hukuki deðerlendirme sonucunda bu Ýnternet sitesi (youtube.com) hakkýndaki Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'nýn 27/03/2014 tarih ve 490.05.01.2014.-48125 sayýlý kararýna istinaden Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý tarafýndan idari tedbir uygulanmaktadýr" denildi.

Baþbakan Tayyip Erdoðan 25 Mart'ta yaptýðý bir açýklamada, Twitter'e eriþimin engellenmesini deðerlendirirken, "O zaman yasaklara uysunlar biz de yasaðý kaldýralým. Twitter dediðiniz olay nedir? Bir þirket. Bu olayýn arkasýnda aslýnda Youtube var. Youtube'un avukatlarýyla çalýþýyorlar" dedi.

TÝB’ÝN YOUTUBE’A ERÝÃ?ÝMÝ ENGELLEMESÝ HUKUK DIÃ?IDIR

Youtube'la ilgili olarak eriþimin engellenmesi kararýný deðerlendiren biliþim konusunda uzman avukat Umut Metin konuyla ilgili olarak, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý’nýn 26. maddesi düþünceyi açýklama ve yayma hürriyetini saðlayan temel maddedir. TÝB’in Youtube’a eriþimi bütünüyle engellemesi Anayasamýza aykýrý olduðu gibi, mahkemelere ait bir yetkinin gaspý söz konusudur. Ýdari yargý tarafýndan, yetki gaspý, anayasaya açýk aykýrýlýk ve diðer hususlar dikkate alýnarak TÝB’in iþleminin yürütmesinin durdurulmasý gündeme gelecektir. Yürütmenin durdurulmasý kararý verilmesi halinde TÝB derhal eriþimi engellemeye son vermek durumunda kalacaktýr" açýklamasýný yaptý.

Youtube’a eriþim yasaðýna dava!

Ankara Barosu, video paylaþým sitesi youtube'a eriþim yasaðý getirilmesini mahkemeye taþýdý.

Baro, youtube’a eriþimi engelleyen TÝB’in yetki gaspý yaptýðý gerekçesiyle Ankara Ýdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma ve iptal davasý açtý.

Ankara Barosu Baþkanlýðý Vekili Av. Mehtap Cevizci imzasýyla verilen dilekçede,

1) Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý’nýn 27.03.2014 tarih ve 490.05.01.2014.-48125 sayýlý kararýnýn iptali

2) Hukuk devletine, temel hak ve özgürlüklere yönelik açýk bir ihlalin yaptýrýmsýz kalmasýnýn yol açacaðý giderilmesi mümkün olmayan zararlar gözetilerek, öncelikle davalý idare savunmasý alýnýncaya kadar, akabinde de dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasý

3) Yargýlama giderleri ile vekalet ücretinin davalý idareler üzerinde býrakýlmasýna karar verilmesi talep edildi.

MAHKEME KARARI YOK ÝDARÝ TEDBÝR VAR

Bu arada, kapatmanýn mahkeme kararý olmadan yapýldýðý ve idari tedbir uygulandýðý öðrenildi.

Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý, video paylaþým sitesi Youtube'u idari kararla engellediðini açýkladý.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan bu hafta içinde NTV canlý yayýnýnda, "Twitter'ýn arkasýndaYouTube var" demiþti.

 

KISALTILMIÃ?TIR.....

Bir önceki sayfa