Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

Cep Telefonundan Seçim Yeri Sorgulama Seçmen Sorgulama


Yaklaþan seçim döneminde iþine yarayacak bir programdan bahsetmek istiyorum bu programýn özelliði nerede seçim yapacaðýný ve oy kullanacak olan kiþinin özelliklerini bulabileceðiniz bir cep telefonu uygulamasý bu uygulamayý yüklemek için tek yapmanýz gereken aþaðýda bulunan adresi cep telefonunuza göndermek

 

Ýndirme adresi

Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðýnýn “Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasý"

Bu uygulama ile;
Yurt içinde ikamet eden seçmenler;
- Aský dönemi içerisinde kiþi, kendisinin, ayný hanede oturan yakýnlarýnýn ve ayný binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilir; aský dönemi sonrasý kendisinin ve ayný hanede oturan yakýnlarýnýn oy vereceði sandýk alaný bilgilerini sorgulayabilir.

- Seçim dönemleri dýþýnda kiþi, kendisinin ve ayný hanede oturan yakýnlarýnýn seçmen kütüðünde kaydýnýn bulunup bulunmadýðýný kontrol edebilir.

Yurt dýþýnda ikamet eden seçmenler;
- Yurt dýþý seçmen kütüðünde kayýtlý olup olmadýðýný, kayýtlý ise hangi dýþ temsilcilikte kaydýnýn bulunduðu, açýk adres bilgilerinin bulunup bulunmadýðý bilgilerini kontrol edebilir.

Bir önceki sayfa