Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

Outlook ve Live Mail Kurulumu Windows 8 - Windows 7 - Windows XP


Outlook ve LiveMail Kullanimi

Windows live mail programýna oluþturmuþ olduðunuz mail adresini nasýl ekleyeceðinizi resimli olarak anlatmaya baþlýyorum.

 

1.ADIM

 

Windows live mail programý üzerinde Araçlar seçeneðine týklýyoruz.

 

2.ADIM

 

Hesaplar seçeneðine týklayarak devam ediyoruz.

 

3.ADIM

Bu alanda Ekle butonuna týklayarak mail adresimizi programa eklemek için gerekli ayarlamalara baþlýyoruz.

 

4.ADIM

 

Eposta Hesabý seçeneði ile devam ediyoruz.


5.ADIM

 

Bu alanda mail adresi ve þifremizi yazýyoruz ve sunucu ayarlarýný elle yapýlandýr seçeneðine týklayarak Ýleri butonuna týklýyoruz.

 

6.ADIM

 

Bu son adýmda POP3 Seçili olacak þekilde, gelen ve giden sunucu alanýna mail.siteadiniz.com yazýyorsunuz. Oturum açma Kimliði alanýna mail adresiniz yazmanýz gerekiyor.

 

Unutmayýn giden sunucu portu 587

Eðer sorunsuz þekilde mail göndermek istiyorsanýz Giden sunucu kimlik doðrulamasý gerekiyor  seçeneðini iþaretlemelisiniz.

 

Eposta adresiniz eklendi. Live mail programý üzerinden sorunsuz þekilde mail adresinizi yönetebilirsiniz.

Bir önceki sayfa