Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

Soðuk Duþ Yararlarý ve Cinsellik Depresyon Etkileri


Baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirir
Soðuk suyla duþ almanýn baðýþýklýk sistemini güçlendirdiðini gösteren sayýsýz araþtýrma bulunmaktadýr. Soðuk su, titremeye neden olduðu için metabolik hýzý arttýrýr ve baðýþýklýk sistemini aktive eder.

Zayýflatýr
Vücudumuz soðuða maruz kaldýðýnda ýsýnmak için daha fazla enerji üretmesi gerekir. Bu sayede ýsýnmaya çalýþýrken daha çok yað yakar ve zayýflamaya yardýmcý olur.

Kan dolaþýmýný hýzlandýrýr
Soðuk su ile duþ alanlarýn kan dolaþýmýnýn daha hýzlý olduðu kaydedilmiþtir. Soðuk su kan akýþýný hayati organlara yönlendirir ve vücudun daha etkin kan dolaþýmý yapmasýný saðlar.

Depresyona karþý etkilidir
Soðuk suyun depresyonun semptomlarýný azalttýðý bilinmektedir. Depresif zamanlarda soðuk suyun altýnda bir müddet durduðunuzda kendinizi daha iyi hissettiðinizi göreceksiniz.

Cilt ve saçlarýn parlamasýný saðlar
Soðuk su açýk gözeneklerin daralmasýný saðlar. Bu sayede daha saðlýklý ve parlak bir cilde sahip olursunuz. Ayrýca soðuk su ile duþ alanlarýn saçlarýnýn daha parlak göründüðü belirtilmektedir.

Testesteron seviyesini arttýrýr
Soðuk duþ alan erkeklerde testesteron seviyesinin daha yüksek olduðu saptanmýþtýr.

Sperm kalitesini yükseltir
Sýcak su ve ortamlar sperm kalitesini düþürür. Bebek sahibi olmak istiyorsanýz soðuk duþ almanýz önerilmektedir.

Daha iyi uyursunuz
Uyku sorunu olanlara soðuk duþ almalarý önerilmektedir. Çünkü soðuk suyun sebep olduðu þok sonrasýnda vücudunuz rahatlayacak ve uykuya dalmada zorluk yaþamayacaksýnýz.

Nefes alýþveriþini düzenler
Soðuk suya maruz kaldýðýnýzda daha derin nefes alma ihtiyacý hissedersiniz. Bu sayede  akciðerleriniz açýlýr ve daha fazla oksijen alýmýný saðlar.

Bir önceki sayfa