Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

Merdiven Altlarýný Nasýl Deðerlendirelim


Eve taþýndýðýmýzdan bu yana evin eksiklerini tamamlamakla uðraþýyoruz. Geçtiðimiz hafta baca yapýldý. Ancak soba borusunun giriþi için gereken ek metal aksamýn yapýlabilmesi için baþka bir usta bulmamýz gerekiyor. Bir de bacanýn çevresi alçýpan ile kaplandý. Üzerine lambiri kaplanmasý gerekli. Aksi takdirde soket çorapla sandalet giyinmek gibi inanýlmaz abes bir görüntüyü kabullenmem gerekecek. Lambri kaplama için de marangozun bize zaman ayýrmasýný beklemek zorundayýz. Buna da þükür. Kýþý bacasýz geçirmek zorunda da kalabilirdik deðil mi?
Evin inþaatý sýrasýnda merdiven altýnda ki boþluðu nasýl deðerlendireceðimi araþtýrmýþ ve internette bir çok alternatif bulmuþtum. Siz de Google arama motoruna " Under stairs" yazarak çok deðiþik uygulamalara rastlayabilirsiniz.

 

 

 

 

 


Ben yukarýdaki resmi örnek alarak bir düzenleme yaptýrdým. Doðrusu ustamýz harika bir iþ baþardý.


© tüm haklarý her telden blog sahibine aittir.
 
 
Bir önceki sayfa