Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

Ayax Ve Jquery ile yapýlmýþ resim galerileri


Ayax Ve Jquery ile yapýlmýþ resim galerileri bulabileceðiniz sayfada iþinize yarayacaðýný düþündüðüm bir çok kod ve uygulama var

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeriler
1. Jon Design’s SmoothGallerymooTools 1.11 kütüphanesini kullanan bu JavaScript galerisi ve slayt gösterisi sistemi, geçiþ efekti içeren yumuþak görünümlü görsel galerileri, slayt gösterileri, vitrinler ve diðer güzel görünümlü içerikleri web siteniz üzerinde kullanabilmenizi saðlýyor. Site üzeride ayný kodu kullanan 7 farklý galeri örneði bulacaksýnýz. Dilediðiniz örneði indirebilir ve bilgisayarýnýz üzerinde test edebilirsiniz.Diðer sistemlerin aksine JonDesign’ýn SmoothGallery betiði en baþýndan itibaren web standartlarý ile uyumlu olacak þekilde kodlanmýþ durumda. Galeriyi dilediðiniz belge üzerinden besleyebilir, özel CSS seçicilerini kullanabilirsiniz. Daha da iyisi bu geliþmiþ betiðin kullandýðý kod sadece 24KB.

SmoothGallery
SmoothGallery

2. MiniShowcase GalleryMiniShowcase küçük ve sade bir PHP/JavaScript tabanlý çevrimiçi fotoðraf galerisi olup, AJAX desteði sayesinde herhangi karmýþ bir veritabaný ya da kod kullanmadan görsellerinizi çevrimiçi ortamda paylaþabilmenizi saðlýyor. Bu betik aracýlýðý ile sadece birkaç dakika içerisinde çalýþýr bir galeriniz olacaktýr.

MiniShowcase Gallery
MiniShowcase Gallery

3. jQuery SlideViewerSlideViewer’ýn dosya boyutu sadece 1.5KB. Bir jQuery eklentisi olan bu uygulama sadece birkaç satýr HTML kodu yazarak görsel galerileri oluþturabilminizi saðlýyor. SlideViewer listenizde kullandýðýnýz görselleri otomatik olarak sayýyor ve kullanýlabilecek baðlantýlarý otomatik olarak oluþturuyor. Ayrýca her bir görsel üzerine týklandýðýnda otomatik olarak bir sonraki görsele geçiþ yapýlýyor. Sade ve kullanýþlý.

jQuery SlideViewer
jQuery SlideViewer

4. DevKick GalleriaGalleria bir JavaScript görsel galerisi olup jQuery kullanmaktadýr. Görselleri sýrasýz liste üzerinden yüklüyor ve yüklenen her bir görselin önizleme resmini görüntülüyor. Eðer dilerseniz görsellerin önizleme resimlerini otomatik olarak oluþturabilen bu betik, önizleme resimlerinin oluþturulmasýnda da orantýlý/orantýsýz, ortalanmýþ ya da kýrpýlmýþ gibi seçenekleri de size sunuyor ve ilgili önizleme resmini CSS ile tanýmlanmýþ sabit önizleme kutusunun içerisine yerleþtiriyor.

DevKick Galleria
DevKick Galleria

5. ZenPhotoZenPhoto çevrimiçi galeri ihtiyacýnda olan kullanýcýlarýn pek çok sorununu giderebilecek kapasitede bir betik. Karmaþýk olmaktan ziyade sadece görselleri görüntülemeye odaklanan bu betiðin geliþtiricileri, bir çevrimiçi galeriden beklenen herþeyi yapabildiklerini ancak bunu oldukça sade bir arabirim üzerinden görüntüleyebildiklerine dikkat çekiyorlar. Galerinin özellik listesi bir hayli uzun. Sitelerinden kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

ZenPhoto
ZenPhoto

6. Lightbox 2Lightbox sade ve rahatsýz etmeyen bir betik olup görselleri sayfanýn üzerinde ön plana çýkararak gösterebilen bir betik. Kurulumu oldukça basit ve tüm modern tarayýcýlar üzerinde çalýþýyor.

Lightbox 2
Lightbox 2

7. Visual LightboxVisualLightbox ücretsiz bir sihirbaz program olup web fotoðraf galerilerini, tek bir satýr kod yazmadan oluþturabilmenizi saðlýyor. Program, popüler Lightbox 2 betiðini kullanýyor.

Visual Lightbox
Visual Lightbox

8. Photo Gallery with mooToolsTümüyle detaylandýrýlmýþ ders niteliðinde açýklamasýnýn yanýsýra pek çok görseli görüntüleyebilecek muhteþem bir fotoðraf galerisi.

Photo Gallery with mooTools
Photo Gallery with mooTools

9. Grey BoxGreyBox, web siteleri, görseller ve diðer içeriði güzel bir þekilde görüntüleyebilmenizi saðlayan bir betik. Kullanýmý oldukça kolay olan bu betik ile tam ekran web siteleri, görsel galerileri kullanabilirsiniz. Betik, pop-up engelleyicileri tarafýndan etkilenmiyor ve sadece 22KB dosya boyutuna sahip.

Grey Box
Grey Box

10. TripTrackerTripTracker slayt gösterisi küçük boyutlu bir JavaScript görsel görüntüleyicisi olup animasyonlu slayt gösterisi özelliðine sahip.

TripTracker
TripTracker

11. qGalleryqGallery kullanmasý kolay, prototype tabanlý bir galeri betiði. Tüm görsel iþleme süreci betik tarafýndan gerçekleþtirildiði için sunucunuza gönderdiðiniz görseller için endiþelenmenize gerek yok. Tüm görseller sunucunun geçici depolama alanýnda depolandýðý için sunucuya da fazladan bir yük bindirmiyor.

qGallery
qGallery

12. jFlow GalleryjFlow eklentisini kullanarak kendi galerinizi nasýl oluþturabileceðinizi gösteren bir rehber ve açýklama.

jFlow Gallery
jFlow Gallery

13. noobSlideGörsellerinizi mooTools kullanarak 8 farklý þekilde görüntüleyebileceðiniz bir betik. Ne yazýk ki betik hakkýnda herhangi bir belgeleme bulunmuyor ancak kaynak kodunu incelediðinizde kullanýmýnýn ne kadar kolay olduðunu göreceksiniz.

noobSlide
noobSlide

14. Spacegallery jQuery EklentisiGörsellerinizi görüntüleyebilmenin bir diðer yolu.

Spacegallery jQuery Eklentisi
Spacegallery jQuery Eklentisi

15. jQuery Cycle PluginjQuery Cycle eklentisi küçük boyutlu bir slayt gösterisi eklentisi. Fare imlecinin görsel üzerine getirildiðinde animasyonun duraklatýlmasý, otomatik durdurma, otomatik sýðdýrma, önceki/sonraki baðlantlarý, týklama önleyicileri ve pek çok geçiþ efekti için destek içeriyor. Eklenti ayrýca Metadata ve Easing eklentilerini de destekliyor ancak bu eklentileri kullanmak zorunda deðilsiniz.

jQuery Cycle Plugin
jQuery Cycle Plugin

16. Slider GalleryBu ‘ürün kaydýrýcýsý’ sade bir galeriye benziyor ancak onun yerine öðreler arasýnda gezinmek için kaydýrýcýyý kullanýyor. jQuery eklentilerini kullanan sade bir uygulama.

Slider Gallery
Slider Gallery

17. PrettyPhotojQuery Lightbox kopyasý olan bu uygulama orjinal Lightbox uygulamasýna benziyor ancak ona birkaç yeni özellik ekliyor ve tam belgelenmiþ kod gibi avantajlar içeriyor.

PrettyPhoto
PrettyPhoto

18. Pretty GalleryFotoðraflarýnýzý jQuery kullanarak gösterebilmenin bir diðer yolu.

Pretty Gallery
Pretty Gallery

19. FrogJSFrogJS sade, rahatsýz etmeyen bir javaScript galerisi. Lightbox JS gibi örneklerin yerine kullanabileceðiniz bir uygulama olmasa da galerileri görüntülemek için bir baþka yöntemi kullanýyor. Özellikle her bir görsel için bir sayfanýn kullanýldýðý galeriler ve fotoromanlar için ideal.

FrogJS
FrogJS

20. GallerifficHýzlý iþleyen fotoðraf galerilerini iþlemek için kullanýlabilecek bir jQuery eklentisi. Galleriffic Mike Alsup’un Cycle eklentisinden esinlenmiþ ancak daima yüksek performansý göz önünde bulundurarak özellikle çok sayýda fotoðrafýn sorunsuz bir þekilde görüntülenebilmesi için optimize edilmiþ.

Galleriffic
Galleriffic

21. Pirobox jQuery EklentisiÖzellikle son birkaç aydýr görsellerin web siteleri üzerinde görüntülenmesi için kullanýlan Lightbox betikleri çok popüler hale geldiler. Piyasada bu tip betiklerden onlarcasý mevcut ve bunlar farklý çatýlarý ya da kodlama dillerini kullanýyorlar. DesignShack bu listeye bir yenisini ekliyor. Bu betiðin tasarýmý ve geliþtirilmesi Diegro Valobra tarafýndan yapýlmýþ.

Pirobox jQuery Eklentisi
Pirobox jQuery Eklentisi

22. Slideshow 2Slideshow 2, mooTools 1.2 için bir JavaScript sýnýfý olup web sitenizdeki görsellerin sunumunu hareketli hale getiriyor. Yukarýdaki baðlantý üzerinde ilgili eklentinin farklý kullaným þekilleri örneklendirilmiþ. Eklentinin kullaným bilgisi için sayfanýn kaynak kodunu incelemeniz yeterli.

Slideshow 2
Slideshow 2

23. jQuery Flickr GalerisiFlickrGallery bir jQuery eklentisi olup Flickr fotoðraflarýnýzýn web sitenize dahil edilebilmesini saðlýyor. Eklenti bir galeriyi Flickr’ýn kolleksiyonlarýna benzer albümler olarak nitelendiriyor. Albümler ise fotoðraf setlerini içeriyor.

jQuery Flickr Galerisi
jQuery Flickr Galerisi

24. Otomatik Oluþturan GaleriBu galeri sizin belirleyeceðiniz bir klasör içerisindeki görselleri otomatik olarak tarayýp galeri oluþturuyor. Galerinize yeni resimler eklemek ya da resimleri çýkarmak için tek yapmanýz gereken sunucudan görsellerin bulunduðu klasöre müdahale etmek. Bu güzel özellik PHP kullanýlarak mümkün hale getirilmiþ.

Otomatik Oluþturan Galeri
Otomatik Oluþturan Galeri

25. Photo SliderBaþlat/Duraklat düðmelerini içeren ve jQuery kullanarak nasýl bir fotoðraf slayt gösterisi oluþturabileceðinizi anlatan bir rehber.

Photo Slider
Photo Slider

26. JavaScript Tiny SlideshowBu dinamik JavaScript slayt gösterisinin dosya boyutu sadece 5KB.

JavaScript Tiny Slideshow
JavaScript Tiny Slideshow

27. S3Slider jQuery EklentisiÜç farklý özelliðe ve slayt gösterim yöntemine sahip bir jQquery slayt gösterisi eklentisi. Kod iyi bir þekilde kullanmýþ ve ileri seviyede özelleþtirilebilir. Bu örneði ben bugüne kadar geliþtirdiðim bazý projelerde kullandým ve þimdiye kadar bir sorun yaþamadým. Denemenizi öneririm.

S3Slider jQuery Eklentisi
S3Slider jQuery Eklentisi

28. AJAX Photo GalleryAgileGallery’nin AJAX sürümü ücretsiz bir AJAX Fotoðraf Galerisi olup Google’nin ücretsiz Picasa uygulamasý üzerinden alacaðýnýz XML dosyasýndan aldýðý tüm bilgileri web tabanlý bir galeri haline getiriyor. Uygulama tamamen AJAX tabanlý olduðundan resimler arasýnda gezinirken sayfanýn yeniden yüklenmesine gerek kalmýyor.

AJAX Photo Gallery
AJAX Photo Gallery

29. Suckerfish HoverLightbox ReduxKullanýþlý bir JavaScript / CSS tabanlý görsel galerisi olup Lightbox’un bir baþka sürümünü içeriyor.

Suckerfish HoverLightbox Redux
Suckerfish HoverLightbox Redux

30. PhatFusion SlideshowÇeþitli geçiþ, döndürme, kaydýrma efektleri içeren etkileþimli bir JavaScript mooTools galerisi.

PhatFusion Slideshow
PhatFusion Slideshow

31. HighSlide JSHighslide JS açýk kaynaklýk bir JavaScript yazýlýmý olup Web 2.0 yaklaþýmýný pop-up pencerelere uygulayabiliyor. Önizleme görsellerini ve HTML açýlýr pencerelerini web sayfalarý üzerinde kullanabilmenizi saðlýyor.

HighSlide JS
HighSlide JS

32. SlideFlow AJAX Image GalleryGörsellerinizi web siteniz üzerinde kullanýþlý bir þekilde gösterebilmek için, tam ekran desteði de bulunan bu slayt gösterisini kullanabilirsiniz. Fotoðraflar ve baþlýklar XML dosyasý üzerinden okunurken önizleme resimleri pakete dahil edilmiþ olan Photoshop eylemleri kullanýlarak önceden oluþturulabilir.

SlideFlow AJAX Image Gallery
SlideFlow AJAX Image Gallery

33. Barack SlideShowKullanýþlý ve küçük dosya boyutuna sahip bir slaytgösterisi JavaScript betiði.

Barack SlideShow
Barack SlideShow

34. JQZoom EvolutionJQZoom, JavaScript ile hazýrlanmýþ bir görsel büyüteci olup popüler JavaScript çatýsý jQuery üzerinde geliþtirilmiþtir. JQZoom, özellikle web sitelerinin dilediðiniz bir bölümünü büyüterek göstermek isteyen kullanýcýlar için ideal.

JQZoom Evolution
JQZoom Evolution

35. jQuery Multimedia PortfoliojQuery için geliþtirilen bu eklenti medya dosyalarýnýn uzantýsýný otomatik olarak algýlýyor ve ona uygun yürütücüyü yüklüyor.

jQuery Multimedia Portfolio
jQuery Multimedia Portfolio

36. jQuery Küresel Panaroma GörüntüleyicisiKüresel panaromalar görüntülemek için kullanýlabilecek bir JavaScript görüntüleyicisi. Java ve QuickTime teknolojilerine bir alternatif.37. jQuery Sanal GezintiBasi panaroma görüntüleyicisi için bir eklenti olan bu kod sayesinde jQuery desteði sayesinde panaromik görüntülerinizi sanal gezinti uygulamalarýna dönüþtürebilirsiniz.

jQuery Sanal Gezinti
jQuery Sanal Gezinti

38. mooSlideBoxmooSlideBox küçük ve zarif, AJAX tabanlý bir uzantý olup günümüzün tüm popüler web uygulamalarýnýn neredeyse tamamýnda bulabileceðiniz “Lightbox”a bir alternatif teþkil ediyor. Bu Lightbox kopyasý IE6/7, Opera ve Firefox üzerinde çalýþýyor ve mooTools sürüm 1.11 kullanýyor.

mooSlideBox
mooSlideBox

39. jqGalScrolljQuery Gallery Scroller (jqGalScroll= bir dizi görseli alýyor ve dikey, yatay ya da diagonal olarak ilgili görseleri sýrasýyla görüntülüyor. Eklenti ayrýca görsellerinizi sayfalara ayýrarak ziyaretçilerinizin görseller arasýnda gezinebilmelerini de saðlýyor.

jqGalScroll
jqGalScroll

40. Featured Content SliderKendi baþýna çalýþýr “öne çýkarýlan baþlýklar” uygulamasý oluþturabilmenizi saðlayacak bir rehber.

Featured Content Slider
Featured Content Slider

41. Easy Slider jQuery PluginEasy Slider görsellerin ya da diðer herhangi bir içerik türünün dikey ya da yatay olarak kaydýrýlabilmesini saðlýyor. Uygulamanýn ayarlarý tamamen CSS üzerinden yapýlabildiðinden sizin tek yapmanýz gereken eklenti dosyasýný sitenize dahil etmek, içeriði eklemek ve ardýndan CSS kullanarak uygulamayý stillemek.

Easy Slider jQuery Plugin
Easy Slider jQuery Plugin

42. Dynamic Image Gallery SlideshowBu son derece hafif olan JavaScript görsel galerisi ve slayt gösterisi betiðinin dosya boyutu sadece 3KB ve pek çok güzel özelliði içeriyor.

Dynamic Image Gallery Slideshow
Dynamic Image Gallery Slideshow

CSS Tabanlý Galeriler
43. Hoverbox Image GallerySadece 8KB dosya boyutuna sahip bu uygulamanýn dosya boyutu sadece 8KB ve tümüyle CSS tabanlý.

Hoverbox Image Gallery
Hoverbox Image Gallery

44. Sliding Photograph GalleriesBu galeri bugüne kadar gördüðünüz en küçük dosya boyutuna sahip galerilerden biri. Normalde dikey olarak dizilen sýrasýz liste içeren bu galeri, kullanýlan CSS yardýmýyla 8:1 oranýnda daha az alan kaplayabiliyor. Herhangi bir önizleme resmine ihtiyacýnýz yok zira tüm resimler önceden yükleniyor. Kullanýlan bu metod aþaðýda gösterildiði gibi hem dikey, hem de yatay olarak kullanýlabilir.

Sliding Photograph Galleries
Sliding Photograph Galleries

45. CSS Görsel GalerisiTümüyle CSS tabanlý olan bu galeri önizleme resimlerinin üzerine fare imleci getirildiðinde resmin orjinal boyutunu otomatik olarak gösterebiliyor. Tümüyle CSS kullanýlarak geliþtirilmiþ olan bu galeri, IE6+, Firefox ve Opera 8 destekliyor.

CSS Görsel Galerisi
CSS Görsel Galerisi

46. Cross Browser CSS SlideshowSadece CSS kullanýlarak geliþtirilmiþ bir diðer slayt gösterisi uygulamasý.

Cross Browser CSS Slideshow
Cross Browser CSS Slideshow

47. Cross Browser Multi-Page Photograph GallerySuckerfish HoverLightbox baz alýnarak geliþtirilmiþ olan bu uygulama çoklu sayfa anahat sistemine sahip ancak metin yerine görsel kullanýyor. Suckerfish HoverLightbox’un aksine bu uygulama herhangi bir JavaScript kullanmamasýna raðmen IE 5.5 ve üzeri tarayýcýlarda sorunsuz çalýþýyor.

Cross Browser Multi-Page Photograph Gallery
Cross Browser Multi-Page Photograph Gallery

48. CSS Decorative GalleryGüzel bir dekoratif CSS galerisi dersi. Bu ders sayesinde görsellerinizi ve fotoðraf galerilerinizi kaynak görselleri düzenlemeden nasýl daha güzel bir þekilde görüntüleyebileceðinizi öðrenebilirsiniz.

CSS Decorative Gallery
CSS Decorative Gallery

Flash Tabanlý Galeriler 49. Flash Parallax GalleryParadox kaydýrma günümüz 2B animasyonlarýnda ve oyunlarda çok sýk bir þekilde kullanýlmaktadýr. Bu tip uygulamalarda arkaplan ve önplan görselleri farklý hýzlarda kayarak uygulamaya derinlik katmaktadýrlar. Bu derinlik, arkaplan görsellerinin önplan görsellerinden daha yavaþ bir þekilde hareket etmesiyle saðlanýyor. Özellike portfolyonuzu yaratýcý ve özgün bir þekilde görüntüleyebilmek için kullanabileceðiniz harika bir rehber. Kesinlikle bir göz atýlmalý!

Flash Parallax Gallery
Flash Parallax Gallery

50. Flash GalleryFlash Gallery ücretsiz bir uygulama olup web sitelerinize kolayca ve hýzlýca slayt gösterileri ekleyebilmenizi saðlýyor. Uygulamayý kullanabilmek için herhangi bir programlama bilgisine ihtiyacýnýz olmayacak. Tek yapmanýz gereken betiði sitenize yüklemek. Ardýndan betik isterseniz görsellerin yer aldýðý bir klasör üzerinden ya da Flickr resim akýþýndan resimleri alarak onlarý otomatik olarak bir slayt gösterisi haline dönüþtürüyor.

Flash Gallery
Flash Gallery

51. SimpleViewerSimpleViewer ücretsiz, sade ve özelleþtirilebilir bir Flash görsel görüntüleme uygulamasýdýr.

SimpleViewer
SimpleViewer

52. 3B Eðri DuvarFlash tabanlý 3B eðriler oluþturabileceðiniz, Flashloaded sürümüne benzer bir uygulama ancak bu sürüm ücretsiz.

3B Eðri Duvar
3B Eðri Duvar

53. dfGallerydfGallery uygulamasý görüp görebileceðiniz en baþarýlý galeri uygulamalarýndan biri.

dfGallery
dfGallery

54. Spiral Carrousel XML

Spiral Carrousel XML
Spiral Carrousel XML

55. Polaroid GalleryPolaroid Gallery ücretsiz ve açýk kaynaklý bir Flash galeri uygulamasý. Betik, görsel baþlýklarýný ve görsellerin kendisini dinamik olarak harici bir XML dosyasýndan ya da Flickr RSS beslemesi üzerinden alabiliyor. Ardýndan betik, aldýðý veriyi iþliyor ve etkileþimli bir flash galerisi oluþturuyor.

Polaroid Gallery
Polaroid Gallery

56. TiltViewerTiltViewer ücretsiz ve özelleþtirilebilir 3B Flash görsel görüntüleme uygulamasýdýr.

TiltViewer
TiltViewer

Diðer
57. DynamicDriveVe son olarak eðer yukarýdaki 56 galeri ihtiyacýnýza cevap vermiyorsa ya da bu galeriler size yetmiyorsa, o zaman DynamicDrive.com web sitesi üzerinde bulunan diðer onlarca galeri uygulamasýný deneyebilirsiniz.

DynamicDrive
DynamicDrive

Eðer kullandýðýnýz ve yukarýda yer almayan bir galeri uygulamasý biliyorsanýz o zaman yorumlarýnýzda ilgili galeriye bir baðlantý vererek bu listenin geliþmesine katkýda bulunabilirsiniz.

No.1 Galleria (jQuery)
galleria

No.2 LightWindow
lightwindow

 

No.3 (E)2Photo Gallery
mooTools & PHP
(E)2

No.4 Spry
spry

No.5 Imago
imago

No.6 slideViewer (jQuery)
slideviewer

No.7 Minishowcase (AJAX)
img.minishowcase.home

No.8 AJAX Image Gallery Powered by Slideflow
 Slideflow

No.9 Lightweight Image Gallery
lightweight

No.10 PhotoFolder (AJAX&PHP)
photofolder

No.11 JaS gallery
example

No.12 MooFlow
mooflow

No.13 xImgGallery
xImgGallery

No.14 Highslide JS (Tavsiye edilir :)
js

No.15 Couloir
couloir

No.16 Jondesign’s SmoothGallery
smoothgallery

No.17 jqGalViewIII
jqGalView

No.18 ZENPHOTO
zenphoto

No.19 FrogJS Javascript Gallery
FrogJS

No.20 Pyxy-gallery
reynolda

No.21 CSS Photo Shuffler
css

Bir önceki sayfa