Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

Ýnternet Sansürünü Google ile Aþýn


Ýnternet devi Google, New York’ta düzenlediði Google Ideas (Google Fikirleri) zirvesinde baskýcý hükümetlerin internet sansürü uyguladýðý ülkelerdeki kullanýcýlarýn istedikleri internet sitelerine ulaþmalarýný saðlamak için “UProxy” adlý yeni bir uygulama yarattýðýný açýkladý. Chrome ve Firefox ile birlikte çalýþacak olan UProxy sayesinde tüm internet kullanýcýlarý ABD ya da Ýngiltere gibi daha özgür internet yasalarýna sahip ülkelerdeki arkadaþlarýnýn internet sunucularýna baðlanýp interneti sanki bu ülkelerdeymiþ gibi kullanabilecek. Uygulama sayesinde sadece güvendikleri, arkadaþ listelerinde olan baðlantýlarýnýn internetini kullanacak olan kiþiler devletin gözetlemesinden de kurtulmuþ olacak. Henüz deneme aþamasýnda olan UProxy’nin yaratýcýlarý Washington Üniversitesi bilim insanlarý ve Brave New Software þirketi, uygulamanýn beta versiyonunu denemekte olduklarýný açýkladý. Google bu uygulamayý genel kullanýma açtýklarýnda devletlerin sansür uygulamalarýný aþmak için herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç olmayacaðýný, UProxy uygulamasýnýn herkesin anlayabileceði, kullanýcý dostu bir þekilde tasarlandýðýný belirtti. Google Ideas yöneticisi Jared Cojen UProxy ile ilgili Time dergisine verdiði röportajda “Dünyada milyarlarca insan kendilerini ifade etme özgürlüðüne sahip olmadýklarý ortamlarda yaþýyor. Biz onlara bizim sahip olduðumuz internete ulaþma imkanýný sunmak istiyoruz. Kullanýcýlarýmýza karþý sorumluluklarýmýz olduðundan bahsediyoruz. Kuzey Kore, Ýran, Suriye ve Küba gibi ülkelerdeki kullanýcýlarýmýza karþý da bir sorumluluðumuz var. Ve bu ülkelerde karþý karþýya olunan güçlükler çok daha büyük” dedi.

Bir önceki sayfa