Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

Sony Vaio Satýlýyor


Teknolojinin en eski devlerinden Sony, televizyona odaklanýyor!

Japon firmanýn yaptýðý açýklama ve thenextweb’in haberine göre; 5000 çalýþaný da çýkaran Sony,  Vaio PC iþinden çýkýyor.

Bu karar Japonya’da 1500, dünyanýn kalanýnda 3500 çalýþaný etkileyecek. Üretim, satýþ ve yönetim kýsmýnda seçilen üyelere maaþ fazlasý, erken emeklilik ve yeni þirketlere transfer potansiyeli sunacak olan Sony, 2015 finans yýlýnýn baþlamasýndan önce, masraflarýn üçte bir oranýnda azaltýlabileceðine inanýyor.

Sony, Vaio iþine dair þüphelerini bir süredir saklamýyorduysa da, satýþa dair iddialarý önce yalanlamýþtý, daha sonraysa belli görüþmeler yapýldýðýný kabul etmiþ ama detay vermekten kaçýnmýþlardý. Sonunda, Sony için zarara sebep olan Vaio, Japan Industrial Partners tarafýndan satýn alýnýyor.  Yeni þirket, Japonya’ya odaklanacak ama globale açýlma potansiyelini de her zaman önemsediklerini belirtiyorlar.

JIT ve Sony arasýndaki anlaþmanýn Mart 2014′te tamamlanmasý bekleniyor. Bu da baharda çýkan ürünlerin son Vaio’lar olacaðý anlamýna geliyor. Müþterilere satýþ sonrasý destek verileceði de açýklandý.

Televizyon tarafýný da Sony’e ait bir yan kuruluþ haline getirmeyi planlayan firma, azalan masraflarla bu finansal yýlda kâra geçmeyi umuyor. Üst seviye ürünlere odaklanmayý düþünen Sony, 2k ekranlarý güçlendirirken, 4k için de çok yoðun çalýþacak. Yükselen pazarlar içinse yerel taleplere göre davranacaklarýný belirtiyorlar.

Bir önceki sayfa