Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

Microsoft Windows XP den kurtulamýyor


Yýllarýn eskitemediði, bazý anketlere göre Windows kullanýcýlarýnýn gelmiþ geçmiþ en beðendikleri Windows olan XP hareketleniyor!

Herkes, Nisan’da Microsoft’un desteði keseceði XP’nin ölümünü bekliyordu. Ne var ki, XP herkesi þaþýrttý ve pazar payýný artýrdý! Zaten oldukça yüksek olan payý, Net Market Share’in haberine göre Aralýk’ta %28.98′ken, Ocak’ta %29.23′e ilerledi.

Kontrolün kurulum yerine kullaným üstünden yapýlmasý, durumun sadece Windows 95, 98 gibi eski sürümlerden geçenler olarak açýklanýp geçilemeyeceði anlamýna geliyor. Windows 8 ve 8.1 toplamda %10′u anca geçerken ve Microsoft’un yine 8′in önüne geçmesini istemediði Windows 7, pazarýn neredeyse yarýsýný tek baþýna iþgâl ederken, bu araþtýrma da Microsoft’un 8 ile dikiþi tutturamadýðýný gösteriyor.

Microsoft, 8 Nisan’da XP’ye verdiði desteði kaldýracak ve 2015 Temmuz’undan sonrasýnda güvenlik güncellemelerini yapmayý da býrakacak. Firma, kullanýcýlarý destek verilmeyen sistemlerde yaþanacak sorunlara karþý uyarsa da, kullanýcýlar sevdikleri iþletim sistemini sadece mantýklý sebeplerle kolay kolay býrakmayacaklarýný gösterdiler.

Araþtýrmaya göre diðer oranlarsa þöyle:

Windows 7: %47.49

Windows XP: %29.23

Windows 8: %6.63

Windows 8.1: %3,95

Windows Vista: %3.3

Mac OS X: %3.2

Linux:  %1.6

Diðer: %4.59

Bir önceki sayfa