Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

bilgisayarýnýza format atmanýn faydalarý


Sizlere bugünkü yazýmýzda bir bilgisayara format atmanýn ne kadar önemli ve gerekli bir þey olduðu konusunda ilgili bilgiler vereceðim. özellikle de konu ev bilgisayarlar olduðunda bu çok daha önemli bir mevzu haline geliyor çünkü ev bilgisayarlarýnda birçok iþ gerçekleþtirirsin istemiyor ve bununla ilgili sürekli internetten program yükleniyor dolayýsýyla daha önce denenmemiþ programlar ilk sizin bilgisayarýnýzda çalýþmýþ oluyor bu da zaman zaman olumsuz tecrübelere sebep veriyor iþ bilgisayarlarýnda durum böyle deðil çünkü iþ bilgisayarlarý belli bir kaç kiþi için tasarlandýðýndan üzerlerinde herhangi bir risk doðuracak  bir program olmuyor örneðin netsis veya muhasebe programlarý fakat yukarda bahsettiðimiz gibi ev bilgisayarlarýnda bazen bir fotoðrafa küçültmek için gerekli olan program bazense bir yazýyý yazýcýdan  çýkartmak için gerekli olan bir program yükleniyor ve bu programla genelde ilk defa deneniyor dolayýsýyla programý kurulum aþamasýnda bilgisayarýnýza neler býraktýðýný bilmemiz mümkün deðil elbette bunlarýn çareleri var her ay gidip 20 lira 30 lira bir bilgisayar dergisi alýrsýnýz size otellerde sýkça kullandýðýmýz programlarla ilgili bilgi verilmekte ama tabiki bir maliyettir bundan dolayý güvendiðiniz bir bilgisayarcýya 3 aydan 3 aya bilgisayarý teslim edip yedeðini alýp formatýný attýysanýz bir program yüklemeden önce kendisi ile telefon vasýtasýyla görüþürseniz bilgisayarýnýzýn ömrü daha uzun sabrýnýnýz da sýnanmamýþ olacaktýr.

Bir önceki sayfa