Bizi Arayın
Yazan/Alıntı -
Tarih -

LG Optimus L5 E612 CyanogenMod 10, 10.1 ve 10.2


LG Optimus L5 E612 CyanogenMod 10, 10.1 ve 10.2

 


LG Optimus L5 E612 için çýkarýlan CyanogenMod custom romlara göz atalým. Ã?u an; Android 4.1.2 tabanlý gecelik sürümleri çýkan 10, 4.2.2 tabanlý resmi olmayan 10.1 ve resmi olmayýp henüz alpha seviyede olan 4.3 tabanlý 10.2 sürümleri mevcut.Burada anlattýðým adýmlar, iþlemi geri almadýðýnýz sürece, telefonunuzu garanti dýþý býrakacaktýr. Ve herhangi bir hata halinde telefonu orijinal haline döndürmek zorunda býrakabilir. Bunu kabul ediyorsanýz devam edin.

KURULUM

Kuruluma baþlamadan önce CyanogenMod 10'larýn v20 serisi rom olduðunu hatýrlatmam gerekli. Yani telefonunuzda Android 4.0.3 kullanýyorsanýz 4.1.2'ye yükseltmeden bu kalýplarý yüklememelisiniz.

Rom kurulumu için ilk olmazsa olmaz adým telefonunuzun root eriþim hakkýný almanýzdýr. Bunun için önceki yazýma bakabilirsiniz. Ýkinci olmazsa olmaz ise telefonda orijinal sistemlerin dýþýnda herhangi bir sistemin açýlmasýný önleyen bootloader kilidini kaldýrarak CWM kurulumu yapmanýz. Bunun için deðiþik kaynaklardaki yazýlara göz atabilirsiniz.

Bu sistemleri deneme amaçlý kullanmak istiyorsanýz CWM ile mevcut sisteminizin yedeðini alabilir ve sonra dilediðiniz an bu yedeði geri yükleyebilirsiniz. 

Eðer iki iþlemi baþarýyla tamamladýysanýz ClockworkMod'u açabiliriz. Eðer sadece keþif deðil de yükleme yapmak istiyorsanýz aþaðýda linklerini verdiðim üç sistemden birini indirip hafýza kartýnýza atmanýz gerekli.

Telefon kapalý iken ses kýsma ve ön orta düðmeye ayný anda basýn. Sonra elinizi bu iki düðmeden çekmeden açma düðmesine basýn. Ön düðmelerin ýþýklarý yanýp sönecek, telefon titreyip ekran açýlacak. Ekran açýldýðý an düðmeleri býrakabilirsiniz. 15 saniye sonra karþýnýzda ClockworkMod olmalý.

Ses kýsýp açma ve güç düðmesi ile kontrol ederek menülerde gezinebilirsiniz. Flaþ kullanmadan yaptýðým çekimlerde yazýlar net okunmadýðý için bu þekilde bir ekran görüntüsü sunabildim:


CyanogenMod veya baþka bir rom fark etmez. Herhangi bir rom yüklemeden önce wipe data/factory reset ve wipe dalvik cache demek gerekli. Wipe dalvik cache seçeneði advanced seçeneðinde yer alýyor. Aksi halde rom açýlmayabilir.

Wipe data/factory reset ve wipe dalvik cache dedim ve onayladým. Bende CyanogenMod zip kalýbý harici hafýza kartýnda olduðu için install zip from sdcard seçeneðinde choose zip from external sdcard'ý ve cyanogenmod zip dosyasýný seçiyorum. Sonraki menüde install seçeneðine inerek yüklemeyi onaylýyorum. Bu kadar. Bitince ana menüye dönüp reboot system now dediðim zaman 4-5 dakikalýk ilk açýlýþ süresinden sonra CyanogenMod karþýmda. Adýmlar her üç sürüm için de ayný.

CyanogenMod 10

Ýndirme baðlantýsýna bu sayfadan ulaþabilirsiniz.


Kullandýðým yapýlandýrma 20130811. Sistem Android 4.1.2 temelli. Henüz beta aþamasýnda olan kernel, iþlemciyi 800 MHz'de çalýþtýrýyor. Performans ve kullanýlýþ olarak çok iyi durumda olduðunu hemen belli ediyor.

Ancak resmi Cyanogen kalýbý olmasýna karþýn en tavsiye etmediðim rom bu. Çünkü GSM çalýþmýyor. Sað üst simgede de göründüðü gibi telefon baðlantýsý hiçbir þekilde çalýþmýyor. En temel özelliðin çalýþmamasý kabul edilebilir bir þey deðil.

Sistem ayrýca deep sleep desteði de bulunmadýðý için stock rom ile 7-8 gün yeten þarj bunda 2 günde bitecekmiþ gibi duruyor. Aslýnda telefon özelliði çalýþmadýðý için þarj karþýlaþtýrmasý yapmaya dahi deðmez.

CyanogenMod 10.1

Ýndirme baðlantýsý ve geliþtirici içeriðine bu sayfadan ulaþabilirsiniz.Kullandýðým yapýlandýrma 20130819. Sistem Android 4.2.2 temelli olduðu için yeni yeni çýkmakta olan 4.2 gereksinimli uygulamalar için bulunmaz bir nimet konumunda. Çünkü GSM, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, kamera... bütün özellikleri sorunsuz ve oldukça performanslý çalýþýyor. Geçtiðimiz günlere kadar sorun olan deep sleep mode yeni eklenen bu kerneli flashlayýnca sorunsuz çalýþmasýna karþýn stock rom ile 9-10 gün giden þarjým bunda 5-6 gün ancak gidiyor.

Apollo müzik uygulamasý, dosya gezgini, ses yöneticisi, fener uygulamasý. Ve kendine özgü pek çok uygulama ile birlikte geliyor.

Ýlginç bir nokta. Telefonun ön düðmelerinin ýþýklarý açýk. Ve menü ayarlarý ile kapatmanýn bir yolu mevcut deðil. Eðer siz de benim gibi bu ýþýklarýn kapanmasý için arka planda sürekli çalýþacak rootdim gibi üçüncü parti uygulama istemiyorsanýz küçük bir baþlangýç komutu ile bunu halledebilirsiniz. Bunun için baþlangýçta otomatik çalýþan bir betik dosyasý mesela

/system/etc/init.d/90userinit

dosyasýný root yetkisi ile açýp en alta

echo 0 >> /sys/class/leds/button-backlight/max_brightness


satýrýný eklemeniz yeterli. Sistem her açýlýþýnda düðme ýþýklarýný kapalý olarak ayarlayacak.

Sistemi hâlen kullanmaktayým. Yüksek performans, akýcý kullaným... her þey mükemmel. Google Play'deki çeþitli temalar ile çok güzel görünüm de oluþturmasýna karþýn þarjýn, çok çabuk diyemesem de stock rom'a kýyasla daha çabuk bitmesi bana vazgeçmeyi düþündürtüyor. Ã?arjý en çok kullanan þeyi aþýrý fark ile telefonun GSM hattý olarak gösteriyor.

CyanogenMod 10.2

Ýndirme baðlantýsý ve geliþtirici içeriðine bu sayfadan ulaþabilirsiniz.

 

Bir önceki sayfa